top of page

Documente și informații utile

  • Pentru eliberarea de adeverințe şi documente şcolare sau pentru solicitări ce presupun formularea unor cereri scrise, se vor descărca de aici tipizatele necesare spre completare, se vor completa (cu majuscule!) şi se vor aduce la secretariatul unităţii pentru primirea numărului de înregistrare, semnătură director şi ştampilă.

  • Pentru eliberarea duplicatelor actelor de studii, vă rugăm să citiți cu atenție și să urmați instrucțiunile de aici.

Personal
Elevi
Eliberare

Eliberare acte / duplicate acte de studii

Care sunt actele de studii ce pot fi emise de o instituție din sistemul de învățământ preuniversitar? Art. 1. - (1) Actele de studii din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar sunt documente oficiale de stat, cu regim special, care atestă finalizarea de către titular a unui nivel de învăţământ, cu sau fără examen de absolvire/finalizare. (2) În sistemul naţional de învăţământ preuniversitar se emit, începând cu anul şcolar 2015 - 2016, următoarele acte de studii: a) Certificat de echivalare a examenului de capacitate, pentru absolvenţii învăţământului de 8 ani, promoţiile de până în anul 1998 inclusiv, care doresc continuarea studiilor liceale - învăţământ seral/frecvenţă redusă; b) Diplomă de absolvire a învăţământului gimnazial însoţită de foaia matricolă, parte a portofoliului educaţional; c) Certificat de calificare profesională nivel 3 însoţit de suplimentul descriptiv al certificatului în format Europass; d) Certificat de calificare nivel 4 însoţit de suplimentul descriptiv al certificatului în format Europass; e) Certificat de calificare profesională nivel 5 însoţit de suplimentul descriptiv al certificatului în format Europass; f) Certificat de absolvire a ciclului inferior al liceului însoţit de foaia matricolă, parte a portofoliului educaţional; g) Diplomă de absolvire a liceului însoţită de foaia matricolă parte a portofoliului; h) Diplomă de bacalaureat, însoţită de foaia matricolă parte a portofoliului educaţional; i) Diplomă de bacalaureat - secţia bilingvă francofonă, însoţită de foaia matricolă parte a portofoliului educaţional; j) Diplomă de merit, pentru absolvenţii care au promovat toate clasele din intervalul IX - XII/XIII cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de bacalaureat au obţinut media 10; k) Certificatul de competenţă lingvistică de comunicare orală în limba română însoţit de suplimentul descriptiv al certificatului; l) Certificatul de competenţă lingvistică de comunicare orală în limba maternă însoţit de suplimentul descriptiv al certificatului; m) Certificatul de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională însoţit de suplimentul descriptiv al certificatului; n) Certificatul de competenţe digitale însoţit de suplimentul descriptiv al certificatului; o) Atestat de competenţe profesionale; p) Atestat de competenţe lingvistice; q) Atestat pentru predarea unei limbi străine la învăţământul primar; r) Certificat de revalorizare a competenţelor profesionale; s) Certificat de absolvire a învăţământului obligatoriu de nivel primar în Programul "A doua şansă".

Întocmirea şi eliberarea duplicatelor actelor de studii

 

 Art. 37. - (1) În cazul plastifierii, pierderii sau al furtului actului de studii original eliberat, în baza unei cereri scrise a solicitantului (poate fi descărcată de aici), unitatea de învăţământ care a eliberat actul respectiv eliberează un duplicat al acestuia, întocmit pe baza documentelor aflate în arhiva unităţii de învăţământ din care rezultă situaţia şcolară a solicitantului.
(2) Cererea de eliberare a duplicatului este însoţită de următoarele acte, care se arhivează cu termen de păstrare de 100 de ani la inspectoratul şcolar, iar copiile certificate «conform cu originalul» la unitatea de învăţământ:

a) declaraţia notarială/consulară, dată de titularul actului, în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificare, împrejurările în care actul original a fost pierdut, precum şi alte precizări care să confirme dispariţia actului de studii respectiv. Se va face în mod obligatoriu următoarea menţiune: «actul de studii original nu a fost lăsat gaj/garanţie la o instituţie de stat sau particulară, din ţară sau din străinătate, şi nu a fost înstrăinat cu bună ştiinţă altei persoane fizice sau juridice»;
b) dovada publicării pierderii sau furtului actului de studii în Monitorul Oficial al României, Partea a III - a;
c) copie conformă cu originalul după certificatul de naştere/ căsătorie;
d) două fotografii color, format 3 x 4 cm;
e) actul original plastifiat (dacă este cazul);
f) aprobarea scrisă a consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar pentru eliberarea duplicatului, în urma actelor depuse de către unitatea de învăţământ.

    (articol modificat prin art. I pct. 5 din Ordinul M.E.N. nr. 4005/2018, în vigoare de la 2 iulie 2018)

Legislație

bottom of page