top of page

Acordarea burselor de merit

Acordarea burselor sociale

Acordarea burselor pentru mamele minore

Dispoziții finale

BURSA DE MERIT - conform Art. 7 (1) lit. d) din OME 6238 / 2023, se acordă: d) elevilor care au obținut premiile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor școlare recunoscute de Ministerul Educației, conform calendarelor competiționale aprobate prin ordin de ministru, precum și elevilor care fac parte din loturile restrânse de pregătire pentru participarea la olimpiadele internaționale; Pentru obținerea bursei de merit prevăzută la art 7 (1), lit. d) se anexează următoarele documente: ▪ cerere tip de solicitare a bursei de merit, formulată de către părinte/ susținător legal - se va găsi la Comisie ▪ copie conform cu originalul a diplomei obținute BURSA DE MERIT - conform Art. 7 (1) lit. e) din OME 6238 / 2023, se acordă: e) elevilor care au obținut premiul I la etapele naționale ale concursurilor școlare și extrașcolare recunoscute și finanțate de Ministerul Educației, conform calendarelor competiționale aprobate prin ordin de ministru; Pentru obținerea bursei de merit prevăzută la art 7 (1), lit. e) se anexează următoarele documente: ▪ cerere tip de solicitare a bursei de merit, formulată de către părinte/ susținător legal - se va găsi la Comisie. ▪ copie conform cu originalul a diplomei obținute. BURSA DE MERIT - conform Art. 7 (1) lit. f) din OME 6238 / 2023, se acordă: f) elevilor care au obținut premiul I la etapele naționale ale concursurilor școlare și extrașcolare recunoscute de Ministerul Educației, fără finanțare, conform calendarelor competiționale aprobate prin ordin de ministru; Pentru obținerea bursei de merit prevăzută la art 7 (1), lit. f) se anexează următoarele documente: ▪ cerere tip de solicitare a bursei de merit , formulată de către părinte/ susținător legal - se va găsi la Comisie. ▪ copie conform cu originalul a diplomei obținute . BURSA DE MERIT - conform Art. 7 (1) lit.a), lit. b) , lit.c) din OME 6238 / 2023, se acordă pentru minimum 30% din elevii din fiecare clasă de gimnaziu și liceu dintr-o unitate de învățământ preuniversitar. NOTĂ: Pentru acordarea acestei burse, NU TREBUIE depus NICIUN document de către elevi sau părinți!

BURSĂ SOCIALĂ - conform OME nr. 6238 / 2023, Art. 10 (1) lit. a), pentru : a) elevi proveniți din familii care realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, supus impozitului pe venit, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie; se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii; În vederea acordării bursei, părinții/reprezentanții legali depun la Comisia de management al burselor următoarele documente: ▪ cerere tip de acordare a bursei – se va găsi la Comisie; ▪ copie după cartea de identitate sau certificatul de naștere al elevului; ▪ copii după certificatele de naștere sau actele de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai familiei; ▪ acte doveditoare care să ateste statutul juridic, dacă este cazul (elevi orfani sau crescuţi de un singur părinte sau elevi abandonaţi de părinţi asupra cărora a fost instituită o măsură de protecţie socială) ▪ adeverințe de salariat cu veniturile nete sau cupoanele de pensie pentru ultimele 12 luni anterioare depunerii cererii; ▪ adeverință de la Primărie sau de la Circumscripția fiscală Panciu privind veniturile obținute din alte surse; ▪ adeverințe de elev pentru copiii din familie care studiază la alte instituții de învățământ; ▪ cupoanele pentru alocația complementară pentru ultimele 12 luni anterioare depunerii cererii. NOTĂ: Venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în ultimele 12 luni, NU trebuie să depașească suma de 949,00 lei. BURSĂ SOCIALĂ - conform OME nr. 6238 / 2023, Art. 10 (1) lit. c), pentru: c) elevi cu unul sau ambii părinţi decedaţi şi elevi asupra cărora a fost instituită o măsură de protecţie specială, respectiv plasamentul/plasamentul de urgenţă, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie; În vederea acordării bursei, reprezentanții legali depun la Comisia de management al burselor următoarele documente: ▪ cerere tip de acordare a bursei – se va găsi la Comisie; ▪ copie după cartea de identitate sau certificatul de naștere al elevului; ▪ copie după certificatul de deces. ▪ acte doveditoare prin care se atestă întreţinerea copilului conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. BURSĂ SOCIALĂ - conform OME nr. 6238 / 2023, Art. 10 (1) lit. d) pentru: d) elevi care provin din familii monoparentale, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie; În vederea acordării bursei, părinții/reprezentanții legali depun la Comisia de management al burselor următoarele documente: ▪ cerere tip de acordare a bursei – se va găsi la Comisie; ▪ copie după cartea de identitate sau certificatul de naștere al elevului; ▪ acte doveditoare care să ateste statutul juridic (sentință judecătorească / hotărâre de divorț). BURSĂ SOCIALĂ - conform OME nr. 6238 / 2023, Art. 10 (1) lit. e) pentru: e) elevi care au deficienţe/afectări funcţionale produse de boli, tulburări sau afecţiuni ale structurilor şi funcţiilor organismului, încadrate conform criteriilor din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare, şi structurate tipologic conform aceluiaşi ordin, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie; În vederea acordării bursei, reprezentanții legali depun la Comisia de management al burselor următoarele documente: ▪ cerere tip de acordare a bursei – se va găsi la Comisia de management al burselor; ▪ copie după cartea de identitate sau certificatul de naștere al elevului; ▪ acte doveditoare care să ateste statutul medical de: elevi care au deficienţe/afectări funcţionale produse de boli, tulburări sau afecţiuni ale structurilor şi funcţiilor organismului, structurate tipologic conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: I. boli şi tulburări ale sistemului nervos şi ale funcţiilor mentale globale; II. boli ale structurilor şi funcţiilor senzoriale; III. boli ale structurii laringelui şi funcţiilor sale; IV. boli ale structurii sistemului cardiovascular şi ale funcţiilor sale; V. boli ale structurii aparatului respirator şi ale funcţiilor sale; VI. boli ale structurii sistemului imunitar şi ale funcţiilor sale; VII. boli ale structurii şi funcţiilor sistemelor digestiv, metabolic şi endocrin; VIII. boli ale structurii funcţiilor aparatului urinar cu sau fără insuficienţă renală cronică (IRC), indiferent de cauză; IX. boli ale structurii şi funcţiilor aparatului locomotor şi corespunzătoare mişcării; X. boli ale structurii pielii, anexelor şi funcţiilor tegumentului; XI. boala canceroasă (indiferent de localizare, inclusiv recidivele şi metastazele); XII. boli genetice; XIII. transplantul de organe, ţesuturi şi celule, stările posttransplant; XIV. orice altă boală, tulburare sau afecţiune, de exemplu, cronică/genetică/care necesită tratament îndelungat pentru cel puţin 6 luni sau servicii de abilitare şi reabilitare pentru cel puţin 6 luni sau îngrijiri paliative şi care se înscrie în vreuna dintre categoriile enumerate la pct. I – XIII este luată în considerare; OBS: Toate documentele se depun în original, iar cele pentru care se solicită copie vor fi însoțite și de originale pentru confruntare.

BURSA PENTRU MAMELE MINORE - conform OME nr. 6238 / 2023, Art. 15. — (1) reprezintă o formă de sprijin a mamelor minore. În vederea acordării bursei pentru mamele minore, părinții/reprezentanții legali depun la Comisia de management al burselor următoarele documente: ▪ cerere a părintelui/reprezentantului legal - se va găsi la Comisie. ▪ certificat de naștere pentru copilul/copiii aflat/aflați în întreținerea mamei minore.

Art. 16. — (1) Un elev poate beneficia de o singură bursă de excelență olimpică pe an, indiferent de rezultatele obținute în anul școlar anterior. (2) Un elev poate beneficia de o singură bursă de merit pe an, indiferent de rezultatele obținute în anul școlar anterior, ca medie generală sau rezultate la competiții. (3) Bursa de excelență olimpică I sau II nu se cumulează cu bursa de merit. 14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 822/12.IX.2023 (4) Bursa socială se poate cumula cu bursa de excelență olimpică I sau II/bursa de merit și cu bursa tehnologică. (5) Bursa tehnologică se poate cumula cu bursa de excelență olimpică I sau II/bursa de merit și cu bursa socială. (6) Un elev poate beneficia de o singură bursă socială, din bugetul Ministerului Educației, chiar dacă îndeplinește criteriile prevăzute la mai multe litere ale art. 10 alin. (1). (7) Bursa pentru mamele minore se poate cumula cu toate tipurile de burse, în condițiile prezentei metodologii. (8) Elevii cu cerințe educaționale speciale pot beneficia de bursă de excelență olimpică I sau II/de merit/tehnologică/ socială, indiferent dacă beneficiază și de una dintre măsurile de protecție specială, așa cum sunt definite la art. 59 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (9) Elevii pot beneficia și de alte tipuri de burse, pe bază de contract încheiat cu operatori economici ori cu alte persoane juridice sau fizice sau acordate de autoritățile administrației publice locale. Acestea pot fi cumulate cu bursele provenite de la bugetul de stat. Art. 17. — (1) Elevii români pot beneficia de burse într-un an școlar doar dacă frecventează cursurile unei unități de învățământ preuniversitar din România. Bursele se suspendă pe perioada studiilor în străinătate, chiar dacă elevul rămâne înscris la unitatea de învățământ de pe teritoriul României. (2) Elevii străini înscriși în învățământul preuniversitar din România pot beneficia de burse, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și ale prezentei metodologii. (3) Acordarea bursei încetează la pierderea calității de elev, conform prevederilor Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar. Art. 18. — (1) Sumele alocate pentru bursele elevilor sunt neimpozabile și nu sunt luate în considerare la calculul venitului mediu net lunar pe membru de familie, necesar pentru obținerea venitului minim garantat, precum și pentru alte beneficii sociale. (2) Pentru lunile din anul școlar în care sunt vacanțe, modalitatea de calcul al burselor de merit și tehnologice este (CmB/NZL) x (NZL – NZV), unde: CmB = cuantumul minim al bursei, stabilit prin lege/ordin de ministru; NZL = număr de zile lucrătoare în luna respectivă; NZV = număr de zile de vacanță în luna respectivă. (3) În calculul prevăzut la alin. (2) sărbătorile legale și zilele declarate libere prin lege sunt considerate zile lucrătoare. Art. 19. — În acordarea burselor sunt interzise discriminările pe criteriile menționate în Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția măsurilor afirmative dispuse de lege. Art. 20. — Elevii care beneficiază de bursele prevăzute la art. 1, transferați de la o unitate de învățământ la alta în timpul anului școlar, vor fi eliminați de pe lista beneficiarilor de burse din unitatea de învățământ de proveniență și vor fi adăugați pe lista beneficiarilor de burse din unitatea de învățământ unde s-au transferat, în maximum o lună de la transfer. Elevii transferați de la o clasă la alta în cadrul aceleiași unități de învățământ vor primi bursa până la finalul cursurilor/anului școlar. Art. 21. — (1) Profesorul pentru învățământ primar/profesorul diriginte informează toți părinții cu privire la criteriile, condițiile și metodologia de acordare a burselor, cu minimum 15 zile lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea cererilor și a documentelor justificative. (2) Pe lângă profesori, în unitățile de învățământ în care își desfășoară activitatea mediatori școlari, aceștia sunt implicați în informarea și susținerea familiilor pentru accesarea burselor și a altor forme de sprijin financiar de care pot beneficia elevii prin unitățile de învățământ. (3) Calendarul și condițiile de alocare a burselor vor fi publicate la avizier și pe pagina web a unității de învățământ. (4) Documentele necesare pentru acordarea burselor se pot depune online sau fizic la secretariatul unității de învățământ preuniversitar. (5) După expirarea termenului de depunere, părinții/ reprezentanții legali pot completa sau corecta dosarele incomplete sau incorecte, la solicitarea Comisiei de management al burselor, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la solicitare. Art. 22. — (1) La nivelul unității de învățământ preuniversitar se constituie Comisia de management al burselor, care verifică și analizează documentele depuse și stabilește lista elevilor beneficiari. (2) Componența Comisiei de management al burselor este următoarea: a) președinte — director/director adjunct; b) membri — 3—9 profesori pentru învățământul primar/ profesori diriginți; c) secretar — secretar-șef/secretar/informatician. (3) Lista elevilor beneficiari se actualizează ori de câte ori este nevoie, se aprobă în consiliul de administrație al unității de învățământ, se semnează de către director și se transmite la inspectoratul școlar județean (ISJ)/al municipiului București (ISMB). (4) În fiecare unitate de învățământ se elaborează o procedură internă de management al burselor școlare, în baza prezentei metodologii, aprobată de consiliul de administrație al unității de învățământ. Art. 23. — (1) Prima listă de beneficiari din anul școlar în curs, pe tipuri de burse, menționată la art. 22 alin. (1) este transmisă de unitatea de învățământ la ISJ/ISMB până la data de 20 octombrie a anului școlar în curs. (2) Inspectoratul școlar transmite numărul de beneficiari pe județ/municipiul București, pe tipuri de burse, la Ministerul Educației — Direcția generală învățământ preuniversitar, până la data de 25 octombrie a anului școlar în curs. Art. 24. — (1) Unitatea de învățământ preuniversitar transmite lunar, cu excepția situației prevăzute la art. 23, până la data de 20 a lunii, la ISJ/ISMB sumele estimate pentru plata burselor aferente lunii respective, precum și numărul de beneficiari pe categorii de burse. (2) ISJ/ISMB transmite la Ministerul Educației — Direcția generală economică, până la data de 25 a lunii, sumele estimate pentru plata burselor, aferente lunii respective, precum și numărul de beneficiari pe categorii de burse, în vederea efectuării deschiderilor de credite bugetare. (3) În situația prevăzută la art. 23, ISJ/ISMB transmite la Ministerul Educației — Direcția generală economică, până la data de 25 octombrie, sumele estimate pentru plata burselor atât pentru luna septembrie, cât și pentru luna octombrie a anului curent, urmând ca plata să se facă, de către unitățile de învățământ, la data de 15 noiembrie. (4) La estimarea deschiderilor de credite lunare, unitățile de învățământ preuniversitar și ISJ/ISMB iau în considerare și eventualele sume disponibile/restante, după caz, existente la acel moment. (5) Ministerul Educației, pe baza solicitărilor primite, cu încadrarea în bugetul aprobat și în limitele de credite bugetare lunare aprobate, efectuează deschiderile de credite bugetare. (6) Bursele se plătesc lunar, de către unitățile de învățământ, la data de 15 a fiecărei luni, pentru luna precedentă, cu excepția situației prevăzute la alin. (3); dacă data de 15 cade într-o zi de repaus săptămânal, zi de sărbătoare legală sau zi liberă, plata burselor se efectuează în ziua lucrătoare anterioară acesteia. (7) Ordonatorii de credite ai unităților de învățământ răspund de plata la termen a burselor, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii. Art. 25. — În cuprinsul prezentei metodologii, începând cu data reorganizării instituțiilor subordonate Ministerului Educației, sintagmele „inspectoratul școlar județean/al municipiului București” și „ISJ/ISMB” se vor citi „direcția județeană de învățământ preuniversitar/Direcția Municipiului București de Învățământ Preuniversitar” și, respectiv, „DJIP/DMBIP”.

Perioada de depunere a dosarelor de bursă (acolo unde este cazul) este 25.09.2023 – 6.10.2023, conform graficului orar pe zile, după cum urmează:

  • Luni 10.00-13.00

  • Marți 8.00-11.00

  • Miercuri 8.00-12.00

  • Joi 12.00-15.00

  • Vineri 8.00-14.00

Toate dosarele se depun la sediul instituției, exclusiv membrilor din Comisia de management al burselor!

bottom of page